Informacje dla Organizatorów

Informacje dla Organizatorów

XXVII Dolnośląski Festiwal Nauki – terminy
W roku 2024 Festiwal odbywa się pod hasłem:
Trenuj umysł

 

 • do 14.04 – nadsyłanie zgłoszeń
 • 14-21.09 – Edycja wrocławska
 • 14.09 – Miasteczko Naukowe
 • 20.09 – Noc Naukowców
 • 21.09 – Poligon Wiedzy na AWL
Edycja regionalna:

Legnica 25.09 – 26.09.2024
Głogów 01.10 – 03.10.2024
Lubin-Polkowice 07.10 – 08.10.2024
Ząbkowice Śląskie 09.10 – 11.10.2024
Jelenia Góra 15.10 – 16.10.2024
Ziemia Kłodzka 17.10 – 18.10.2024
Zgorzelec 22.10 – 23.10.2024
Bolesławiec 24.10 – 25.10.2024
Wałbrzych 28.10 – 31.10.2024
Dzierżoniów 30.10 – 31.10.2024

Tryb zgłaszania imprez festiwalowych i zasady bezpieczeństwa

 1. Imprezy prowadzone w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (w skrócie DFN) prowadzone są wyłącznie przez osoby zgłoszone przez Organizatorów, Współorganizatorów lub osoby zaproszone do udziału w DFN. Lista Organizatorów i Współorganizatorów znajduje się na stronie internetowej DFN (www.festiwal.wroc.pl).
 2. Imprezy festiwalowe są prowadzone przez pracowników jednostki afiliującej lub doktorantów. W szczególnych wypadkach imprezy mogą prowadzić studenci. Konspekt imprezy prowadzonej przez studentów musi być parafowany przez opiekuna naukowego i przekazany wraz z formularzem zgłoszenia do koordynatora wydziałowego lub uczelnianego. Studenci nie mogą samodzielnie prowadzić pokazów jeżeli wykonywane są doświadczenia z wykorzystaniem środków niebezpiecznych (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 września 2003 w Sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych DzU z 2003, nr 171, poz. 1666).
 3. Tryb zgłaszania imprez festiwalowych:
  a.    Zgłoszenia imprez przesyłane są do koordynatora jednostki organizującej. Koordynator po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia przesyła zgłoszenie do koordynatora któremu on podlega (koordynator uczelniany lub biuro DFN). Zgłoszenia są następnie przesyłane do biura DFN. Jeśli zgłoszenia dotyczą edycji regionalnej lub pokazów interaktywnych są przesyłane również do odpowiednich pełnomocników
  b.    Zgłoszenia współorganizatorów regionalnych przesyłane są do Koordynatora DFN w Regionie. Koordynator po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia przesyła jego kopię do biura DFN.
 4. Osoba zgłaszająca imprezę odpowiada za przekazywane treści i za bezpieczeństwo podejmowanych w trakcie imprezy działań.
 5. W razie konieczności zapewnienia specjalnych środków bezpieczeństwa osoba zgłaszająca imprezę występuje z pisemnym żądaniem do osób odpowiedzialnych za organizację miejsca imprezy, lub też do biura DFN. W razie niemożliwości zapewnienia wymaganych środków bezpieczeństwa impreza jest odwoływana.
 6. W sytuacji, kiedy widzowie biorą bezpośredni udział w zajęciach  muszą być poinformowani o ewentualnych zagrożeniach i sposobach zachowania w sytuacji zagrożenia. W razie konieczności musi być zapewniona odzież ochronna.
 7. W czasie imprez organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych, w miejscu imprezy nie może przebywać większa ilość osób niż ta, która jest przewidziana dla danego typu pomieszczenia.
 8. Wielkość grup i liczba prowadzących lub opiekunów musi być dostosowana do charakteru zajęć.
 9. W czasie imprezy muszą być zachowane wszystkie przepisy BHP adekwatne do planowanych działań.
 10. W ramach organizowanych imprez, DFN jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 11. Zaleca się, aby osoba prowadząca imprezę była ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tryb zgłaszania i zasady bezpieczeństwa imprez organizowanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN), odbywających się poza terenem Organizatora, w których planuje się wykorzystanie materiałów niebezpiecznych (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 września 2003 w Sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych DzU z 2003, nr 171, poz. 1666) lub podejmowane działania stwarzają zagrożenie dla zdrowia.
Stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w dokumencie „Tryb zgłaszania imprez festiwalowych i zasady bezpieczeństwa” z następującymi zamianami:

Punkt 2 uzupełniony jest zapisem: Osoby asystujące muszą być imiennie wymienione w zgłoszeniu imprezy.
Punkt 3 uzupełniony jest zapisem: Zgłoszenie imprezy przesyłane jest zarówno drogą elektroniczną, jak i w formie papierowej. Do zgłoszenia dołączony jest konspekt z adnotacją, że osoba zgłaszająca potwierdza przygotowanie pokazu w sposób zapewniający bezpieczeństwo jej uczestnikom. Konspekt jest podpisywany przez osobę zgłaszającą. Zgłoszenie i konspekt są parafowane przez koordynatora DFN jednostki lub jej kierownika (dziekan, dyrektor). Konspekt jest przechowywany przez koordynatora któremu podlega osoba zgłaszająca imprezę. W przypadku imprez organizowanych w regionie lub w czasie pokazów interaktywnych kopia konspektu przesyłana jest do odpowiedniego pełnomocnika i do biura DFN.
Dodaje się punkt 12 w brzmieniu: Transport materiałów niebezpiecznych (np. ciekły azot) odbywa się przez wyspecjalizowane firmy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 października 2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, DzU z 2002, nr 199, poz. 1671).