Konkurs na projekt plakatu MÓJ FESTIWAL

Konkurs na projekt plakatu MÓJ FESTIWAL

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

na projekt plakatu Jubileuszowego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

pn.: „Mój Festiwal”

I. ORGANIZATOR

Centrum Kultury „Muza”

59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1

www.ckmuza.eu

II. KATEGORIE WIEKOWE I KRYTERIA OCENY

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy I-VIII szkoły podstawowe
  • szkoły ponadpodstawowe

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu lubińskiego i polkowickiego.

Ocena:

1. Zgodność z tematem, założeniami kompozycji, wykorzystaniem dozwolonych materiałów   plastycznych.

2. Dobór środków wyrazu plastycznego.

3. Oryginalność i sposób interpretacji.

4. Walory estetyczne.

III. CELE KONKURSU

Konkurs ma promować kreatywność plastyczną wśród uczestników.

Punktem wyjścia jest popularyzacja nauki poprzez sztukę, abstrakcyjne myślenie oraz nieograniczona wyobraźnia, która kształtuje język plastyczny.

Cele:                                                                                                                                                           

 1.  Promocja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki wśród dzieci i młodzieży.

2.  Rozwijanie umiejętności plastycznej interpretacji tematu konkursowego.                                                                              

 3.  Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, abstrakcyjnego myślenia.                                                                                                                                                    4. Wychowanie poprzez estetykę w działaniach plastycznych.                                                                   

5. Organizacja wystawy prezentującej najciekawsze oraz nagrodzone prace.

IV. TEMAT PRAC

W 2022 roku Dolnośląski Festiwal Nauki obchodzi 25-lecie. W Lubinie organizowany jest już od 10- lat. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować  konkurs plastyczny na plakat , który w założeniu powinien  pokazać  Wasze wspomnienia związane z uczestnictwem w tym naukowym święcie lub Wasze wyobrażenia na jego temat. Hasłem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest „Liczy się nauka!”

V. TECHNIKA I FORMAT PRAC

Technika wykonania prac: malarstwo ( farby plakatowe, tempra, pastele olejne), rysunek ( kredki ołówkowe, pisaki, flamastry, mazaki, markery).

Format prac:  A3 tj. 297 mm x 420 mm, praca płaska.

VI. TERMINY

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 24.06.2022 r. na adres:

Centrum Kultury „Muza”, 59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1

Z dopiskiem: „Mój Festiwal”

Liczy się data stempla pocztowego. Prace przesłane e-maile (skany) nie będą brane pod uwagę.

Szczegółowych informacji udziela:

 Małgorzata Broniecka marketing@ckmuza.pl, tel. 76 746 22 70.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Konkurs jest organizowany dla dzieci z klas VI- VIII szkoły podstawowej oraz  młodzieży szkół ponadpodstawowych.

2.Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1), dostępne na stronie https://ckmuza.eu/category/konkursy/

3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko, wiek autora. Nieopisane prace nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Można zgłosić tylko jedną pracę.

5. Organizator Konkursu nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych. Prawa majątkowe

do nagrodzonych i wyróżnionych prac przechodzą na własność Organizatora.

6. Organizator wyraża zgodę na odbiór osobisty prac nienagrodzonych i niewyróżnionych,

od 21.10.2022 r. do 31.10.2022 r., jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne

ich uszkodzenia lub zniszczenia. Po podanym powyżej terminie odbiór prac nie będzie już możliwy.

7. Organizator Konkursu nie ponosi kosztów wysyłki i przygotowania prac.

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania i powielania prac nagrodzonych i wyróżnionych w ramach wydawanych wydawnictw, wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym (np. umieszczenia prac na materiałach promocyjnych Organizatora, itp.).

9. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości nieodpłatnego przekazania nagrodzonych i wyróżnionych prac innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. W skład Jury wejdą lubińscy artyści i plastycy oraz przedstawiciel Organizatora Konkursu.

2. Jury przyzna nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 19.10.2022 r.

Nazwiska Laureatów podamy na stronie https://ckmuza.eu/category/konkursy/ w godzinach popołudniowych.

Formuła jest uzależniona od sytuacji pandemicznej.

IX. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1-2, art. 5, 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Organizator informuje, że:

I.    Administratorem danych osobowych uczestnika jest Centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin.

II.   Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Agnieszki Lach, ul. Odrodzenia 25/3, 59-300 Lubin.

III.  Organizator będzie przetwarzać dane uczestnika oraz pozostałych osób, których dane pozyska z karty zgłoszenia uczestnika, na potrzeby organizacji Konkursu, a także na inne cele zgodne z celami statutowymi organizatora Konkursu, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 i 6 RODO.

IV.  Organizator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

V. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych uczestnika, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Organizator przestanie przetwarzać dane uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności uczestnika lub dane uczestnika będą niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI.  Dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę uczestnika lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VII. Zgodnie z RODO, uczestnikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację konkursu.

IX. Organizator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane uczestnika nie są profilowane. Dane będą automatyzowane przez wprowadzenie do systemu informatycznego i wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w umowie. Będą przechowywane i usunięte zgodnie z przepisami RODO.

X. W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

a. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika konkursu (w tym również instruktora/nauczyciela oraz rodziców/ opiekunów prawnych) zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;

b. wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu (w tym również instruktora/nauczyciela oraz rodziców/opiekunów prawnych) w materiałach stworzonych przez Organizatora do celów promocyjnych Konkursu;

3. Osoba zgłaszająca do Konkursu niepełnoletniego uczestnika, musi posiadać i udostępnić na każde żądanie Organizatora, odpowiednie pisemne oświadczenia od rodzica bądź opiekuna prawnego, potwierdzające otrzymanie zgody na działania opisane w ust. 1 pkt. a i b.

X. INNE POSTANOWIENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych. Równocześnie zobowiązuje się do powiadomienia o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem

na stronie www.ckmuza.eu

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu i informacji

na temat przetwarzania danych osobowych (zał. nr 1)

3.Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

Załącznik nr 1