FINAŁOWA KONFERENCJA PLACES W BREMIE

FINAŁOWA KONFERENCJA PLACES W BREMIE

Finałowa konferencja PLACES w Bremie w dniach 10-12 marca 2014 w Bremie odbyła się czwarta, finałowa konferencja projektu PLACES, podsumowująca czteroletni okres realizacji projektu, a zatytułowana PLACES of Scientific Culture (Miejsca kultury naukowej). W realizacji PLACES brało udział sześćdziesiąt siedem miast i dziesięć regionów z dwudziestu dziewięciu, głównie europejskich krajów. Konferencja była jednak otwarta dla wszystkich zainteresowanych jej tematyką, dlatego w Bremie spotkało się w sumie prawie trzystu reprezentantów ze stu pięćdziesięciu miast z trzydziestu ośmiu krajów.  

Nadrzędnym celem projektu PLACES było opracowanie przez jej realizatorów koncepcji Europejskiego miasta kultury naukowej. Położono nacisk na fakt, iż kultura naukowa powinna być postrzegana jako integralna część kultury. W efekcie powstała Deklaracja PLACES formułująca warunki, jakie Europejskie miasto kultury naukowej powinno spełniać bądź do spełnienia których powinno dążyć.

Realizatorów PLACES oraz wszystkich innych, popierających zawarte w niej treści poproszono o wyrażenie swej afirmacji dla Deklaracji poprzez podpisanie jej przez prezydentów miast. Na ręce organizatorów konferencji przesłano  ponad czterdzieści podpisanych Deklaracji, zaś podczas specjalnej sesji odbywającej się 12 marca w Bremie Deklarację podpisało kolejnych kilkunastu obecnych na konferencji prezydentów miast.  W imieniu Wrocławia poparcie dla Deklaracji PLACES wyraził prezydent Wrocławia, pan Rafał Dutkiewicz. Oryginał podpisanej przez prezydenta Wrocławia Deklaracji wręczyła organizatorom obecna na konferencji pani Ewa Szczęch z Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych  Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Podczas sesji posterowej wszystkie miasta przedstawiły wypracowane w ich środowiskach Lokalne Plany Działania (LPD) stanowiące wyniki czteroletniej pracy w projekcie. We wrocławskim LPD zawarte są ważne dla lokalnej społeczności zagadnienia z zakresu edukacji, pozaszkolnych form nauczania, popularyzacji nauki i komercjalizacji wiedzy. Cztery miasta spośród wszystkich uczestniczących zostały poproszone o zaprezentowanie swych osiągnięć w projekcie podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom PLACES. Były to: Glasgow, Nottingham, Perugia i Wrocław.

Wypracowana w ramach projektu PLACES koncepcja miasta kultury naukowej będzie realizowana w każdym mieście w praktyce poprzez między innymi systematyczne wdrażanie Lokalnego Planu Działania w życie po zakończeniu projektu.

Oryginalną wersję deklaracji znajdziesz tutaj.

Barbara Cader-Sroka
Koordynator PLACES we Wrocławiu