PLACES NOWY PROJEKT EUROPEJSKI DLA WROCŁAWIA

PLACES NOWY PROJEKT EUROPEJSKI DLA WROCŁAWIA

Places (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science)  to czteroletni (1.06.2010 – 31.05.2014) projekt realizowany w ramach 7 PR. Jego głównym celem jest wypracowanie i rozwinięcie koncepcji Europejskiego Miasta Kultury Naukowej. W projekcie bierze udział 69 miast będących siedzibą centrów nauki, muzeów czy festiwali nauki oraz 10 regionów niemal z całej Europy.

Głównymi partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum projektu PLACES są trzy duże organizacje europejskie:

  • Ecsite (European Network of Science Centres and Museums – europejska sieć centrów nauki i muzeów),
  • Eusea (European Science Events Association – europejskie stowarzyszenie wydarzeń naukowych, w tym festiwali nauki)
  • ERRIN (European Regions Research and Innovation Network – europejska sieć regionów badawczo-innowacyjnych). Kordynatorem projektu jest Antonio Gomes da Costa z Escite.

Dolnośląski Festiwal Nauki jest członkiem Eusea i z tytułu tej przynależności Wrocław bierze udział w PLACES.

Projekt znacznie wykracza poza obszar działania Festiwalu Nauki, dlatego konieczne było stworzenie Wrocławskiego Partnerstwa Miejskiego (WPM), w prace którego zaangażowane będą różne podmioty z obszaru nauki, komunikacji nauki, gospodarki, a w szczególności reprezentowane w nim będzie miasto Wrocław. W skład powstałego WPM wchodzą:

  • Dolnośląski Festiwal Nauki, jako asocjacja wielu uczelni i instytucji;
  • Instytucja Kultury „Wrocław 2016”;
  • Politechnika Wrocławska;
  • Telewizja Polska – Oddział Wrocław
  • Uniwersytet Wrocławski;
  • Wrocławskie Centrum Badań EIT+;
  • Wydział Edukacji Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Głównym zadaniem WPM jest stworzenie Lokalnego Planu Działania (LPD) obejmującego ważne dla lokalnej społeczności tematy i obszary zainteresowania wraz ze strategicznym planem konkretnych działań w tym zakresie na następne 5 – 10 lat. W trakcie przygotowań Planu we Wrocławiu zorganizowane zostaną konsultacje społeczne w celu skonfrontowania zamierzeń LPD z oczekiwaniami mieszkańców naszego miasta.

Tworząc LPD należy wzmocnić istniejące we Wrocławiu, dobre praktyki w dziedzinie komunikacji naukowej oraz stworzyć innowacyjne strategie na tym polu, a także wykorzystać zalecenia wypracowane przez innych partnerów PLACES. LPD ma być planem działania, toteż powinien konkretnie formułować podejmowane problemy, powinien zawierać jasno określone cele i wskazywać działania planowane dla osiągnięcia tych celów.

Każdy LPD będzie opublikowany na stronie internetowej PLACES, a także będzie prezentowany i dyskutowany podczas finałowej konferencji projektu w marcu 2014 roku. Lokalne Plany Działania stworzone przez wszystkich realizatorów PLACES przyczynią się do ostatecznego zdefiniowania pojęcia Europejskiego Miasta Kultury Naukowej.

PLACES ustali optymalne praktyki i innowacyjne strategie dotyczące miejsca nauki we współczesnym społeczeństwie, a także wskaże a nawet  zainicjuje, konkretne działania zmierzające do wykorzystania ogromnego potencjału naukowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Powstaną trwałe więzi  pomiędzy władzami Wrocławia i wieloma podmiotami zaangażowanymi w zagadnienia naukowe, kulturalne i społeczne naszego miasta. Umożliwi to realizację w praktyce idei Miasta Kultury Naukowej we Wrocławiu.   

Rezultatem projektu będą też zalecenia dla polityków lokalnych i UE w zakresie zaangażowania przedstawicieli nauki, obywateli i władz w zadanie  popularyzacji nauki w Mieście Kultury Naukowej.

Forum, na którym  wszelkie informacje dotyczące PLACES są i będą umieszczane, gromadzone i wymieniane pomiędzy realizatorami projektu to platforma internetowa: www.openplaces.eu, do odwiedzania której zachęcamy zarówno wszystkich sympatyków Dolnośląskiego Festiwalu Nauki jak i wszystkich sympatyków Wrocławia.

Barbara Cader-Sroka
Kierownik projektu PLACES
na Uniwersytecie Wrocławskim