Kolej na Naukę

Kolej na Naukę

W 2021 roku obchodzimy Europejski Rok Kolei. Zachęcamy z tej okazji wszystkich uczestników DFN do udziału w konkursie Kolej na Naukę.  Konkurs polega na połączeniu kolei i nauki w jednej pracy konkursowej.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy biorą aktywny udział w imprezach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Konkurs odbywa się bez podziału na kategorie wiekowe.

Forma jest dowolna – fotografia, plakat, rysunek, film, grafika.  Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 listopada 2021 r. na adres mailowy festiwal@uwr.edu.pl lub na adres korespondencyjny Biura DFN pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, z dopiskiem Dolnośląski Festiwal Nauki. Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, wiek oraz zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie, telefon kontaktowy lub adres mailowy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2021 r. Nazwiska laureatów  i ich dzieła będą opublikowane na stronie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki www.festiwal.wroc.pl.

Regulamin konkursu Kolei na Naukę znajduje się na stronie www.festiwal.wroc.pl.

Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i powielanie prac do róznych publikacji bez zgody ich autorów (opiekunów prawnych). Jednocześnie autor lub rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych (imienia i nazwiska) zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz 1000).

Regulamin

Konkursu „Kolej na Naukę”

XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki

UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

1. Konkurs „Kolej na Naukę” organizowany w ramach XXIV DFN, zwany dalej Konkursem, przeprowadzony będzie w formie konkursu nadesłanych prac (fotografia, plakat, rysunek, film, grafika) wykonanych przez jego Uczestników.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy biorą aktywny udział w imprezach DFN.
3. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
4. Zgłoszenia wraz z pracą konkursową, należy przesłać na adres mailowy festiwal@uwr.edu.pl lub korespondencyjny pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław (z dopiskiem Dolnośląski Festiwal Nauki) do 15 listopada 2021 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie lub w inny niż wskazany sposób nie będą przyjmowane.
5. W temacie wiadomości należy wpisać „Kolej na Naukę”. Natomiast w treści wiadomości zgłaszający musi zawrzeć:

* tytuł pracy;
* pełne imię i nazwisko Autora;
* e-mail osoby zgłaszającej;
* zgodę opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.

 6. Organizator przewiduje 3 nagrody, dla osób których prace konkursowe uzyskają największą liczbę punktów. Nagrody należy odebrać osobiście.
7. Uczestnicy o wynikach Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów, drogą elektroniczną, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
8. Organizator nie przewiduje odwołania od decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Autora niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej przez Uczestnika.
3. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
5. Wysłanie pracy i podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy na stronie organizatora, w jego mediach społecznościowych oraz w publikacji Na Tropach Wiedzy, a także na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na udostępnienie informacji o wynikach Konkursu „Kolej na Naukę” na stronie internetowej Organizatora (www.festiwal.wroc.pl)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Uniwersytet Wrocławski – Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
ul. Świdnicka 10, 50-068 Wrocław
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń poziomie.
4. Możesz skontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w Konkursie „Kolej na Naukę”. Dane, które będą zbierane to: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa i nr szkoły oraz klasa, do której uczęszcza osoba biorąca udział w Konkursie.
6. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda ( art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych (otrzymania ich kopii). W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wycofania zgody należy wysyłać e-mail na adres festiwal@uwr.edu.pl
8. W celu skorzystania z praw, o których mowa, a także pełnej informacji na temat swoich praw – należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, lub administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
9. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie na podstawie obowiązującego prawa (w oparciu o stosowną podstawę prawną), a w przypadku Zwycięzców w naszym Konkursie, w celu umożliwienia realizacji przyznanej nagrody dane zostaną udostępnione na stronie internetowej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (www.festiwal.wroc.pl)
11. W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu następnie przez okres, w którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń.