ZMIANY W EUSEA U PROGU NOWEGO DZIESIĘCIOLECIA

ZMIANY W EUSEA U PROGU NOWEGO DZIESIĘCIOLECIA

W ciągu 10 lat istnienia Eusea (dawny akronim to EUSCEA) rozrosła się  do dużej organizacji liczącej obecnie ponad 100 członków w 37 krajach. Ten niezwykły i pozytywny rozwój niesie ze sobą nowe wyzwania w zakresie funkcjonowania stowarzyszenia. Aby sprostać tym wyzwaniom Komitet Wykonawczy Eusea od kilkunastu miesięcy pracował nad propozycją koniecznych zmian w statucie organizacji oraz nad strategią jej działania.  Wśród kilkunastu proponowanych w statucie zmian kilka jest poważnych.  

Reguły starego statutu były dość sztywne. Gdy podczas Walnego Zgromadzenia Eusea na sali obrad nie było kworum, zgromadzenie należało zamknąć i ponownie otworzyć po 30 minutach. Po ponownym otwarciu  zebranie było już ważne niezależnie od liczby członków obecnych na Sali pod warunkiem, że obecny był przynajmniej jeden członek Komitetu Wykonawczego. Wobec wciąż rosnącej liczby członków można w przyszłości spodziewać się dość często braku kworum w pierwszym terminie zebrania. W związku z tym Komitet Wykonawczy Eusea  zaproponował zmiany w statucie, uniemożliwiające podejmowanie decyzji w imieniu ponad stu organizacji przez, w skrajnej sytuacji, dwie osoby.  Zmiany w nowym statucie polegają na tym, że po zamknięciu zebrania w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, otwiera się je ponownie od razu, z tym samym porządkiem obrad, pod warunkiem, że przynajmniej 10% członków organizacji (lub ich reprezentantów) oraz przynajmniej dwóch członków Zarządu (dawniej zwanego Komitetem Wykonawczym) jest obecnych na sali.

Wg starego statutu Komitet Wykonawczy Eusea składał się z sześciu osób, z których każda zajmowała jedno z następujących stanowisk: Sekretarz Generalny, z-ca Sekretarza Generalnego, Prezes, z-ca Prezesa, Skarbnik i z-ca Skarbnika. Wybory osób na dane stanowisko odbywały na podczas Zgromadzeń Ogólnych Eusea na dwuletnie kadencje. W przypadku rezygnacji którejś z osób  zajmującej dane stanowisko w trakcie trwania kadencji, istniała konieczność wybrania nowej osoby na to stanowisko. Nowa osoba, wybrana w trakcie trwania kadencji, nie mogła piastować tej funkcji przez pełną kadencję, co było w sprzeczności ze statutem organizacji, wg którego osobę wybiera się do Komitetu Wykonawczego na okres dwóch lat. Zmiany w nowym statucie, odnośnie powyższych kwestii, to:

  • Komitet Wykonawczy nazywa się Zarządem;
  • Zarząd składa się z pięciu osób: Prezesa i Wiceprezesa oraz trzech członków Zarządu;
  • Zarząd decyduje o tym, jakie funcje pełnić będą trzej członkowie  Zarządu.

Kolejną, ważna zmianą jest likwidacja stanowiska Sekretarza Generalnego i stworzenie  nowego  stanowiska – Dyrektora Wykonawczego Eusea. Dyrektor Wykonawczy nie jest członkiem Zarządu, ale jego obecność na zebraniach Zarządu jest bardzo pożądana. W tej ostatniej zmianie chodziło o odseparowanie Zarządu, odpowiedzialnego za strategię i rozwój stowarzyszenia, od funckji Dyrektora Wykonawczego, odpowiedzianego za prowadzenie stowarzyszenia na podstawie decyzji Zarządu. Decyzją Walnego Zgromadzenia Eusea z 14 maja br.  Dyrektorem Wykonawczym Eusea został Peter Rebernik, dotychczasowy Sekretarz Generalny organizacji. Członkami Zarządu Eusea są:  Münder Herbert – Prezes, Leonardo Alfonsi- Wiceprezes, Anne-Catherine Hauglustaine – członek Zarządu (dawniej- zastępca Sekretarza Generalnego), Sheila Donegan- członek Zarządu (dawniej-skarbnik) i Barbara Cader-Sroka – członek Zarządu (dawniej-zastępca skarbnika).

Poza nowym akronimem (Eusea w miejsce dawnego EUSCEA ), European Science Events Association wchodzi w nowe dziesięciolecie swego działania z nowym logo. Wszystkie powyżej opisane zmiany mają na celu usprawnienie działania organizacji oraz uczynienie jej w pełni profesjonalną.

Barbara Cader-Sroka