Prowadzący: mgr inż. Piotr Naporowski
Afiliacja: biotechnolog, IITD
Współprowadzący: mgr Paulina Żebrowska, mgr Anna Chudzik
Dziedzina wydarzenia: Ząbkowice Śląskie
Organizator: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
Miejsce: Ząbkowice Śląskie
Miasto: Ząbkowice Śląskie
Data wydarzenia: 10/09/2021 00:00,
Forma prezentacji: konkurs
Zajęcia w formie: korespondencyjnie
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

konkurs trwa do 24.10.2021

Regulamin XVI Konkursu Mikrobiologiczny dla Licealistów „Świat mikrobów”

UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA
1. XVI Konkurs Mikrobiologiczny dla Licealistów „Świat mikrobów”, zwany dalej Konkursem, przeprowadzony będzie w formie konkursu nadesłanych przez Uczestników prac, w formie plakatu naukowego, na dowolny temat w obrębie mikrobiologii.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.
3. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
4. Zgłoszenia Uczestników Sesji Plakatowej, należy przesłać na adres festiwal@hirszfeld.plw terminie 10.09-24.10.2021 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie lub w inny niż wskazany sposób nie będą przyjmowane.
5. W temacie wiadomości należy wpisać „XVI Konkurs Mikrobiologiczny”. Natomiast w treści wiadomości zgłaszający musi zawrzeć:
- tytuł pracy;
- pełne imię i nazwisko Autora;
- e-mail osoby zgłaszającej;
- afiliację Autora (nazwa i adres szkoły oraz klasa)

PLAKATY
1. Plakat musi być przygotowany w języku polskim i powinien być wykonany w formacie nie większym niż A1 (ustawienie pionowe lub poziome).
2. Plakat należy załączyć do zgłoszenia w formie pliku JPG lub PDF.
3. Plakat powinien zawierać informacje związane z tematem konkursu wraz z przypisami literaturowymi.
4. Organizator przewiduje 3 nagrody.
5. Uczestnicy o wynikach Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów, drogą elektroniczną, na podany w zgłoszeniu adres e-mail do 20.10.2021 r.
6. Trzy osoby, których prace konkursowe (plakaty) uzyskają największą ilość punktów otrzymają nagrody, które zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres szkoły.
7. Organizator nie przewiduje odwołania od decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Autora niniejszego Regulaminu.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. wszelkie dane osobowe Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami XVI Konkursu Mikrobiologicznego dla Licealistów „Świat mikrobów” oraz przesłania informacji o działalności Organizatorów.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia XVI Konkursu Mikrobiologicznego dla Licealistów „Świat mikrobów”. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej przez Uczestnika.
5. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.