Prowadzący: dr Krzysztof Radziszewski
Afiliacja: astronom, Instytut Astronomiczny, Wydział Fizyki i Astronomii, UWr
Dziedzina wydarzenia: Bystrzyca Kłodzka
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Data wydarzenia: 08/10/2021 12:00,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy d: 30/09/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: 693237560
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: online
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Liczba miejsc na sali: 40
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzgxNjdlNmEtNzUzZS00MzJkLWE3YzQtMDY4MGJkYTUyODEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%228b1d72bc-b966-497a-905d-baf687bcaf41%22%7d

Na wykładzie zostaną omówione skutki Wielkiego Wybuchu oraz powstania gwiazd we Wszechświecie. Przedstawione zostaną procesy, które towarzyszą formowaniu się, życiu i umieraniu gwiazd o różnych masach. Wytłumaczone zostanie również pochodzenie materii we Wszechświecie oraz występowanie w przyrodzie dużej różnorodności pierwiastków.