english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Uniwersytet w szkole

Regulamin i założenia projektu „Uniwersytet w szkole”

§ 1

Informacje ogólne.

 1. Celem projektu „Uniwersytet w szkole” jest udostępnienie placówkom oświatowym (zwanych dalej Beneficjentem projektu) wybranych pozycji edukacyjnych realizowanych podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN) poza czasem jego trwania.
 2. Zadaniami projektu „Uniwersytet w szkole” są:
  ­    wzbogacenie treści programowych realizowanych w szkołach w oparciu o kadrę naukowo-dydaktyczną wrocławskich uczelni
  ­    popularyzacja, upowszechnienie i propagowanie nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży,
  ­    pokazanie efektów i korzyści płynących z badań naukowych oraz przybliżenie warsztatu pracy naukowca wśród dzieci i młodzieży,
  ­    pomoc młodzieży w wyborze kierunku studiów poprzez ukazanie bogatej oferty przygotowanej przez uczelnie.
 3. Realizatorami Projektu są nauczyciele akademiccy doktoranci i studenci biorący czynny udział w  Dolnośląskim Festiwalu Nauki, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w Projekcie.
 4. Projekt „Uniwersytet w szkole” jest koordynowany przez Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
 5. Projekt jest realizowany od listopada do czerwca.
 6. Zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywają się u Beneficjenta.
 7. Beneficjent zapewnia opiekę nad uczestnikami (klasy, grupy młodzieży) podczas przeprowadzania zajęć.
 8. Lista ofert (wykłady, pokazy, ćwiczenia, seminaria itp.) dostępna jest na stronie internetowej WWW…..
 9. Beneficjent ponosi koszty przygotowania i przeprowadzenia  przedsięwzięcia zawierając z osobą prowadzącą umowę o dzieło. Sugerowana kwota umowna brutto jest stała dla wszystkich ofert i dostępna jest na stronie internetowej. Zwiększenie kwoty umownej jest uzależnione od ostatecznego porozumienia między prowadzącym, a szkołą. Na kwotę tą składać się może rekompensata kosztów dojazdu (w przypadku szkół spoza Wrocławia) i koszt zakupu materiałów.

§ 2

Zamawianie oferty projektu Uniwersytet w szkole

 1. Beneficjent przesyła pisemne (mailowe) zamówienie wystąpienia zawierające:
  ­    Nazwę, adres, telefon i mail instytucji zamawiającej
  ­    Nazwisko i kontakt do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przedsięwzięcia na terenie Beneficjenta
  ­    Tytuł imprezy i jej numer katalogowy
  ­    Wielkość grupy, która będzie uczestniczyła w przedsięwzięciu
  ­    Proponowane terminy imprezy
  (Formularz zamówienia znajduje się na stronie WWW …:)
 2. Koordynator projektu sprawdza dostępność oferty i kontaktuje Beneficjenta z osobą zgłaszającą ofertę edukacyjną (pracownik naukowy, doktorant, student). Koordynator nie uczestniczy w ostatecznych rozmowach dotyczących szczegółów wykonania oferty i zawieranych umowach finansowych.
 3. O kolejności realizacji zgłoszeń decyduje data ich wpłynięcia i dostępne terminy.
 4. Po przeprowadzeniu zajęć, Beneficjent przesyła do koordynatora projektu  potwierdzenie wykonania i jego ocenę
 5. Zasady uczestnictwa w projekcie zgodne są z polityką równych szans.
 6. Złożenie dokumentów, o których mowa w § 2 pkt. 1 jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie.

§ 3

Realizatorzy i oferta Projektu

 1. Realizatorami projektu są pracownicy naukowi, doktoranci i studenci, którzy w aktualnym lub w poprzednim roku akademickim brali czynny udział w realizacji programu Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
 2. Zgłoszenie studentów (koła naukowe, samorząd studencki) wymaga pisemnej zgody ich opiekuna/dziekana, jak również konspektu wystąpienia.
 3. Propozycje edukacyjne zgłaszane w projekcie są powtórzeniem imprez organizowanych w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w aktualnym, lub w poprzednim  roku kalendarzowym.  Ich zgłoszenie odbywa się  równocześnie ze zgłaszaniem imprezy DFN.
 4. Realizator składa w biurze Projektu (biuro DFN) opis zgłaszanej propozycji edukacyjnej. Opis ten jest publikowany na stronie internetowej projektu
 5. Zgłoszone propozycje są umieszczane na stronie internetowej i stanowią ofertę edukacyjną Projektu.
 6. Jeżeli wpływa zapotrzebowanie na zgłoszoną propozycję edukacyjną, koordynator projektu kontaktuje się z osobą zgłaszającą. Trzykrotna odmowa przyjęcia zlecenia skutkuje usunięciem imprezy z listy dostępnych propozycji edukacyjnych Projektu.
 7. W czasie prowadzonych zajęć nie jest dozwolone wykorzystanie materiałów niebezpiecznych lub wykonywania działań stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników.
 8. Realizator ponosi odpowiedzialność za przekazywane treści oraz bezpieczeństwo podczas wykonywania zlecenia. DFN nie ubezpiecza wykonawców od odpowiedzialności cywilnej.

 

 

Regulamin projektu wchodzi w życie w dniu 3.12 2012 r.

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: